Juridiskie pakalpojumi


 • Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās
  • Pārstāvību visās tiesu instancēs un šķīrējtiesās
  • Pārstāvību administratīvajās tiesās
  • Prasības pieteikumu, paskaidrojumu, apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana
  • Blakus sūdzību un citu dokumentu sagatavošanu
  • Konsultācijas par tiesvedības uzsākšanu
 • Ikdienas juridiskā palīdzība
  • Darba līgumi
  • Iesniegumi
  • Rīkojumi
  • Brīdinājumu un atbildes vēstules
  • Dažādu dokumentu sagatavošana
 • Juridiskais audits un darījumu analīze
  • Analizējam visu jau noslēgto līgumu, vienošanos un veicam citu dokumentu pārbaudi
  • Izvērtējam līgumu, vienošanos, dažādu iesniegumu vai lēmumu likumību
  • Izvērtējam līgumu riskus, nepieciešamos uzlabojumus
  • Sagatavojam un rediģējam līgumus
 • Civiltiesiskie darījumi – līgumu slēgšana un laušana
  • Konsultācijas jebkāda veida civiltiesiskajos darījumu noslēgšanā
  • Juridiskā palīdzība visdažādāko veidu līgumu izstrādē un to analīzē, koriģēšanā, ievirzīšana dzīvē
  • Klienta pārstāvība darījumu noslēgšanā
  • Juridiskais atbalsts līgumu attiecību pārtraukšanai ar kādu no Jūsu pakalpojumu sniedzējiem vai darījumu partneriem, klientiem
  • Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās civiltiesiskajos strīdos
 • Komerctiesības
  • Konsultācijas komerctiesībās un to strīdos
  • Komercsabiedrību dibināšanas un izmaiņu sagatavošana un reģistrēšana
  • Uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas jautājumu sakārtošana
  • Valdes un padomes ievēlēšana un atcelšana
  • Komercsabiedrības statūtu kapitāla izmaiņas veikšana
  • Dalībnieku un akcionāru pārstāvība
  • Pārstāvība valdes, padomes un dalībnieku sapulcēs
  • Komercsabiedrību dalībnieku līgumu sagatavošana
  • Uzņēmumu reģistra lēmumu pārsūdzēšana
  • Pārstāvība tiesās un visu dokumentu sagatavošana tiesvedībai
 • Nekustamais īpašums
  • Nekustamo īpašumu darījumu sakārtošana un reģistrācija Zemesgrāmatā un citās valsts un pašvaldību iestādēs
  • Dāvinājumu līgumi
  • Mantojumu atgūšana un to strīdi
  • Nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana
  • Dzīvokļa īre līgumi un to attiecību strīdi
  • Denacionalizēto īrnieku un izīrētāju tiesību jautājumu sakārtošana un aizsardzība
  • Nedzīvojamo telpu noma līgumi un to strīdi
  • Apsaimniekošanas līgumi
  • Zemesgabalu un telpu sadale un apvienošana
  • Servitūtu un reālnastu sagatavošana un izvērtēšana
  • Būvniecības līgumu sagatavošana un izvērtēšana
  • Būvniecības projektu vadības līgumu sagatavošana, izvērtēšana
  • Arhitektu projektēšanas līgumu sagatavošana, izvērtēšana
  • Būvuzraudzības līgumu sagatavošana, izvērtēšana
  • Nekustamo īpašumu remontu, rekonstrukcijas, renovācijas vai būvniecības līgumi
  • Visu atļauju saņemšana
  • Pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, ar darījumu partneriem
  • Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās
 • Administratīvās tiesības
  • Konsultēšanu administratīvo tiesību jautājumos
  • Atzinumu sagatavošana
  • Dokumentu sagatavošana attiecīgajiem projektiem
  • Valsts un pašvaldību lēmumu apstrīdēšana
  • Pārstāvību valsts un pašvaldības iestādēs
  • Tiesvedība administratīvajās lietās
 • Apdrošināšanas strīdi
  • Konsultācijas apdrošināšanas jautājumos
  • Konsultācijas apdrošināšanas atlīdzību izmaksu jautājumos
  • Palīdzību apdrošināšanas līgumu slēgšanā
  • Pārstāvību tiesās un visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana
 • Kredīti un to strīdi
  • Konsultācijas aizdevumu vai aizņēmumu līgumu darījumos
  • Konsultācijas par parādu saistībām
  • Aizdevumu līgumu analīze un sagatavošana
  • Aizdevumu līgumu izmaiņu sarunu vešana
  • Parādu piedziņa
  • Pārstāvība bankās un citās kredītiestādēs
  • Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās
 • IT specifiskie darījumi
  • Konsultācijas IT darījumu slēgšanā
  • Mājas lapu, iekštīklu, serveru un dažādu programmu izstrādes vai servisa pakalpojumu līgumu sagatavošana
  • Mājas lapu uzturēšanas (hostinga) līgumu sagatavošana
  • Mājas lapas administrēšanas līgumu sagatavošana
  • Pakalpojumu līgumu izpildes uzraudzīšana
  • Pārstāvība mājas lapu pirkšanas un pārdošanas darījumos
  • Pārstāvība tiesās un to strīdu risināšana
 • Mantojumu tiesības
  • Konsultēšana mantojumu tiesību jautājumos
  • Mantojuma tiesību jautājumu sakārtošana
  • Mantojumu strīdu risināšana sarunu un tiesvedības procesā
  • Mantotā nekustamā īpašuma sadale tiesas ceļā
 • Ģimenes tiesības
  • Pārstāvība laulības šķiršanas lietās
  • Laulāto mantisko attiecību un mantas sadales kārtošanu
  • Laulāto mantisko attiecību un mantas sadales kārtošanu
  • Uzturlīdzekļu piedziņa
  • Par vecāku varas realizēšanas vai ierobežošanas jautājumu sakārtošana
  • Paternitātes noteikšana
  • Adopcijas jautājumu sakārtošana
  • Aizbildniecības un aizgādniecības jautājumi
  • Mūža uztura līgumi
  • Pārstāvība tiesās un visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana
 • Darba tiesības
  • Konsultēšana darba tiesību jautājumos
  • Darba līgumu sagatavošana un noslēgšana
  • Valdes un padomes locekļu darba līgumu sagatavošana
  • Problēmu risināšana ar darba devēju un darba ņēmēju
  • Dokumentācijas sagatavošana darba attiecību pārtraukšanas gadījumos
  • Pārstāvība tiesās darba attiecību strīdos
 • Patērētāju tiesību aizsardzība
  • Konsultācijas patērētāju tiesību jautājumos
  • Sūdzību sagatavošana
  • Pārstāvība tiesās
 • Imigrācija
  • Konsultācijas imigrācijas jautājumos
  • Dokumentu sagatavošanu uzturēšanās atļauju saņemšanai
  • Dokumentu sagatavošanu darba atļauju saņemšanai
  • Dokumentu sagatavošanu vīzu saņemšanai
  • Pārsūdzību sagatavošanu valsts iestādēs un tiesās
  • Pārstāvība valsts iestādēs un tiesās
 • Franšīze
  • Konsultācijas franšīzes darījumos
  • Franšīzes līgumu sagatavošana
  • Franšīzes programmas un projektu sagatavošana
  • Pārstāvība tiesās
 

Biroja kontakti

Brīvības gatve 217-13
Rīga, LV-1039
Latvija

Biroja telefoni

Tālrunis: +371 6755 1579
Faks: +371 6755 1579
Mob.Tel: +371 2201 3063

SAZINĀTIES AR BIROJU

 info@solution4.lv